កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ក្រោមប្រធានបទ "គុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់សមាហរ័ណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥"No comments: