អបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នអប់រំអិុនធីសីុគ្រុប


វត្តមាន២០ឆ្នាំរបស់អិុនធីសុីគ្រុប (១៩៩៦-២០១៦) ក្នុងវិស័យអប់រំឯកជនចាប់ពីកំរិតមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យ បាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដេីម្បីលេីកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ និងបង្កេីតឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

ជាក់ស្តែងត្រឹមឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥កន្លងទៅនេះ អិុនធីសីុគ្រុបបានផ្តល់ការងារជូនដល់បុគ្គលិកចំនួន ២៤៧៤ នាក់ ក្នុងចំណោម៣២ទីតាំងប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស ដោយមានចំនួនសិស្សសរុបប្រមាណ ៣៧៣៤៥ នាក់។ គួររំលឹកផងដែរថា ចាប់តាំងពីមានវត្តមានរបស់អិុនធីសីុគ្រុបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យេីងសង្កេតឃេីញមានអតិតជាសិស្ស ក៏ដូចជាបុគ្គលិកជាច្រេីនបានមានឱកាសការងារល្អៗជាមួយក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា ពិេសសអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ ដែលអាចមានឱកាសក្នុងការបង្កេីតទីផ្សារការងារបន្តទៀត ក៏ដូចជាការរួមចំនែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

អិុនធីសីុគ្រុប ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះបេសកកម្ម២០ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យអប់រំឯកជន និងសូមប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបេសកកម្ម២០ឆ្នាំបន្តទៀតដេីម្បីរួមចំនែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកឧកញា៉ ជា ធីឡាយ អគ្គនាយកអិុនធីសីុគ្រុប។ សូមអោយអិុនធីសីុគ្រុបមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលិក និងសិស្សានុសិស្សគ្រប់រួប!

ជួបគ្នានៅសណ្ឋាគារកាបូឌីយ៉ាណា ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ។

សិស្សានុសិស្សសាលារៀនសុវណ្ណភូមិចូលរួមប្រកួតប្រជែងលេីឆាកអន្តរជាតិ

Self-Motivation Techniques and Strategies


1. Self-Motivation
• Do it now
• Break up the task into small steps
• Don’t wait for mood or inspiration
• Start action
• Solutions will follow if you try
2. Motivational Strategies
• Find new skills
• Develop & train them
• Get feedback on their performance
• Expand their ability to work
• Rotate their work
3. Motivational Techniques
• Leads them
- Real examples are quicker than advice
- Way to influencing people
• Appeal to benefits
- Can motivate
- Mutual benefits to both of you
• Appeal to emotions
- People act quickly to emotions
- Positive manner
- Sustained by repeated inputs
• Appeal to needs & wants
- Basic needs satisfaction
- Creative expression, recognition & challenges & love
• Appeal to expertise
- Abilities enhance his self-worth
- Put best effort to seek approval