៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

  1. ត្រូវស្វែងយល់ឪ្យបានច្បាស់អំពីស្ថាប័នដែលអ្នកដាក់ពាក្យសម្ភាសការងារ
  2. កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង ត្រូវព្យាយាមនិយាយអ្វីដែលអ្នកចេះ
  3. កុំធ្វេីជាមនុស្សដែលសម្បូរទ្រឹស្តី ត្រូវធ្វេីជាអ្នកដែលមានការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង
  4. កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក ត្រូវព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីជំនាញដែលអ្នកអាចធ្វេីបាន
  5. កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល ត្រូវពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដេីម្បីសំម្រេចបានលទ្ធផល
  6. កុំចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅរកគោលដៅ ត្រូវព្យាយាមដឹកនាំផ្លូវឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ
  7. កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតជាសេដ្ឋី អ្នកមានឆាប់ មនុស្សជោគជ័យ ពេលកំពុងសម្ភាស
  8. កុំមានមោទនភាពថាខ្លួនមានសមត្ថភាព ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការងារបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
  9. មានសមត្ថភាពមិនប្រាកដថាមានឪកាសការងារ ប្រសិនបេីអាកប្បកិរិយាមិនសមស្រប 
ប្រភពៈ ឃឹម ផុន