សុភាសិតបុរាណចិនពោលថា

សុភាសិតបុរាណចិនពោលថា៖ 
ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុភមង្គលរយះពេលមួយម៉ោង អ្នកអាចសម្រាកមួយស្របក់ (take a nap)
ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុភមង្គលរយះពេលមួយថ្ងៃ អ្នកអាចទៅស្ទូចត្រី (go fishing)
ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុភមង្គលរយះពេលមួយខែ អ្នកអាចរៀបអាពាហ៌ពិពាហ៌ (get married)
ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុភមង្គលរយះពេលមួយឆ្នាំ អ្នកអាចចាំទទួលមរតក (inherit a fortune)
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុភមង្គលពេញមួយជីវិត អ្នកត្រូវជួយអ្នកដ៏ទៃ (help someone else)

What's life?

ជីវិតអាចជួបនូវភាពស្មុកស្មាញជាច្រើន ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវចេះធ្វើឪ្យមានភាពងាយស្រួល តាមរយៈការកែសម្រួលសេចក្តីត្រូវការ និងរបៀបនៃការគិតដើម្បីទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងជីវិត។ 
Life can be stressful, but sometimes we simply need to adjust our expectations and thought process in order to achieve happiness.

តើមូលហេតុអ្វីខ្លះធ្វើឪ្យលោក ឃឹម ផុន មិនពិសារស្រា?

មានមិត្តភត្រ្តភាគច្រើនសួរខ្ញុំថា ហេតុអ្វីឈប់ពិសារស្រាក្នុងវ័យកំពុងតែសប្បាយ? 
ចំលើយគឺគ្មានលុយ គេថាមិនអីទេចាំគេប៉ាវ ខ្ញុំថាអ្នកប៉ាវខ្ញុំពេលផឹងស្រា ប៉ុន្តែថ្លៃពេទ្យអ្នកណាចេញ? 
ខ្ញុំចូលចិត្តគិតពីផលប៉ះពាល់ (impacts) នៃការសម្រេចចិត្តច្រើនជាងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ។