ភាពបរាជ័យអាចកើតមានចំពោះអ្នកប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្ស៣ប្រភេទនេះ

  1. ប្រភេទមនុស្សដឹងច្រើន ប៉ុន្តែធ្វើតិច
  2. ប្រភេទមនុស្សចេះ ប៉ុន្តែមិនធ្វើ
  3. ប្រភេទមនុស្សធ្វើ លុះត្រាមានអ្នកចាំសរសើរ

One Tree Hill in Auckland, New Zealand, 2017

No comments: