មេរៀនជីវិត!

បុគ្គលម្នាក់ៗមានឱកាសជោគជ័យផ្សេងៗគ្នា នៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា និងទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសមានសេចក្តីសុខនិងទុក្ខផ្សេងៗគ្នា។ 

ចូរអ្នកកុំតូចចិត្តនឹងព្រេងវាសនារបស់អ្នក កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់អ្នក កុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដ៏ទៃ កុំឈឺចាប់ជាមួយវត្ថុដែលអ្នកមិនទាន់មាន និងកុំត្រេកត្រអាលជាមួយវត្ថុក្រៅខ្លួន  

សេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺភាពមិនលោភលន់!

No comments: