ផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យ

ផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យ និងផ្លូវទៅរកភាពបរាជ័យ គឺស្ទើរតែដូចគ្នា។ 
The road to success and the road to the failure are almost the same.

No comments: