សុភមង្គលគឺជាជម្រើស មិនមែនជាលទ្ធផលទេ

សុភមង្គលគឺជាជម្រើស មិនមែនជាលទ្ធផលទេ។ គ្មានអ្វីធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្ត រហូតទាល់តែអ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីភាពរីករាយ។
Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy.


No comments: