ចូរកុំទប់ខ្យល់ ត្រូវទប់ខ្លួនឯង

ចូរកុំទប់ខ្យល់ ត្រូវទប់ខ្លួនឯង
Don’t calm the storm, calm yourself.

No comments: