អនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំ២០១៣ក្នុងឪកាសអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកអិុនធីសីុគ្រុប
Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ