កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ក្រោមប្រធានបទ "គុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់សមាហរ័ណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥"Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ