អ្នកអាចធ្វេីអោយមនុស្សជំុវិញខ្លួនអ្នកសប្បាយចិត្ត ដ៏រាបណាអ្នកចេះធ្វេីអោយខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត

ខាងក្រោមនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងការគិតបែបវិជ្ជមាន និងការគិតបែបអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលជាដេីមចមធ្វេីអោយជោគជ័យ រឺបរាជ័យក្នុងជីវិតគ្រួសារនិងការងារ។ តេីអ្នកជាមនុស្សប្រភេទគិតបែបវិជ្ជមានរឺគិតបែបអវិជ្ជមាន? សូមពិនិត្យលទ្ធផលខាងក្រោម៖ 
ការគិតបែបវិជ្ជមាន Positive Attitude 
  1. លេីកស្ទួយអ្នកឡេីងខ្ពស់ lifts you up
  2. អ្នកមេីលឃេីញឪកាស you see the opportunities
  3. ផ្តល់អោយអ្នកនូវក្តីសង្ឍឹម gives you hope
  4. ផ្តោតសំខាន់លេីដំណោះស្រាយ you focus on solutions
ការគិតបែបអវិជ្ជមាន Negative Attitude 
  1. ធ្វេីអោយអ្នកទន់ខ្សោយ pulls you down
  2. អ្នកមេីលឃេីញនូវឧបសគ្គ you see the limitations
  3. ធ្វេីអោយអ្នកមានក្តីបារម្ភ makes you worry
  4. ផ្តោតសំខាន់លេីបញ្ហា you focus on problems

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ