លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នអប់រំអិុនធីសីុគ្រុប

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអិុនធីសីុគ្រុប ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំ ១៩៩៦ - ២០១៦ នៃអិុនធីសីុគ្រុប ។
គួរំលឹកផងដែរថា ស្ថាប័នអប់រំឯកជនអិុនធីសីុគ្រុប ដែលមានលោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ជាស្ថាបនិក បានកង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដោយមានសាលារៀនចំនួន៥ធំៗគឺៈ
១. សាលាញូវតុនធីឡាយ បង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦
២. សាលាអន្តរជាតិ អិុសវេ៉ស បង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ២០០៦
៣. សាលារៀនប្រ៊ីជតុន បង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧
៤. សាលាអន្តរជាតិ អាមេរិកាំង ប៉ាសីុហ្វិក បង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨
៥. សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ បង្កេីតឡេីងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩
ត្រឹមឆ្នាំសិក្សា២០១៤ - ២០១៥ កន្លងទៅនេះ អិុនធីសីុគ្រុបមានសាខាសរុបចំនួន ៣២ កន្លែង ទូទាំងប្រទេស បុគ្គលិកសរុបប្រមាណ
២៤៧៤ នាក់ និងសិស្សសរុបមានចំនួន ៣៧៣៤៥ នាក់ ។

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ