លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ស្ថាបនិកអិុនធីសីុគ្រុប

លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ស្ថាបនិកអិុនធីសីុគ្រុប បានបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ស្ថាប័ន និងភាពលូតលាស់ក្នុងរយះពេល២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ (១៩៩៦ - ២០១៦) ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នអប់រំឯកជន អិុនធីសីុគ្រុប ។

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?