លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ស្ថាបនិកអិុនធីសីុគ្រុប

លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ស្ថាបនិកអិុនធីសីុគ្រុប បានបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ស្ថាប័ន និងភាពលូតលាស់ក្នុងរយះពេល២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ (១៩៩៦ - ២០១៦) ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នអប់រំឯកជន អិុនធីសីុគ្រុប ។

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ