លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកស្ថាប័នអប់រំអិុនធីសីុគ្រុប

លោកឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ ជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកស្ថាប័នអប់រំអិុនធីសីុគ្រុប បានផ្តល់កិត្តិយលផ្តល់បទសម្ពាសជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ក្រោយប្រធានបទ "ភាពរីកចំរេីននៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា" ស្របពេលដែលអិុនធីគ្រុបរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំ (១៩៩៦ - ២០១៦) ក្នុងការរួមចំែនកបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងអបរ់ំយុវជន និងកីឡា។

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ