តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?


v តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?
Ø  ចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានបួនសំខាន់ៗគឺ៖ (4 Pillars of Leadership)
1)   សច្ចធម៌ (Integrity)
2)  ការទទួលខុសត្រូវ (Responsibility)
3)  ការអភ័យទោស (Forgiveness)ss
4)   ការអាណិតអាសូរ (Compassion)

v តេីហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវមានសសរស្តំទាំង៤ខាងលេីនេះ?
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ប្រាជ្ញា - Head” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1.     េសចក្តីទុកចិត្ត (Trust)
2.    ការជំរុញទឹកចិត្ត (Inspiration)
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ទឹកចិត្ត - Heart” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1)   ការកែច្នៃថ្មី (Innovation)

2)  ការថែរក្សាមនុស្ស (Retention)

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ