តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?


v តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?
Ø  ចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានបួនសំខាន់ៗគឺ៖ (4 Pillars of Leadership)
1)   សច្ចធម៌ (Integrity)
2)  ការទទួលខុសត្រូវ (Responsibility)
3)  ការអភ័យទោស (Forgiveness)ss
4)   ការអាណិតអាសូរ (Compassion)

v តេីហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវមានសសរស្តំទាំង៤ខាងលេីនេះ?
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ប្រាជ្ញា - Head” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1.     េសចក្តីទុកចិត្ត (Trust)
2.    ការជំរុញទឹកចិត្ត (Inspiration)
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ទឹកចិត្ត - Heart” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1)   ការកែច្នៃថ្មី (Innovation)

2)  ការថែរក្សាមនុស្ស (Retention)

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?