បទសម្ភាសន៍ លោក​ ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិុនធីសីុគ្រុប

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ