៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

  1. ត្រូវស្វែងយល់ឪ្យបានច្បាស់អំពីស្ថាប័នដែលអ្នកដាក់ពាក្យសម្ភាសការងារ
  2. កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង ត្រូវព្យាយាមនិយាយអ្វីដែលអ្នកចេះ
  3. កុំធ្វេីជាមនុស្សដែលសម្បូរទ្រឹស្តី ត្រូវធ្វេីជាអ្នកដែលមានការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង
  4. កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក ត្រូវព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីជំនាញដែលអ្នកអាចធ្វេីបាន
  5. កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល ត្រូវពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដេីម្បីសំម្រេចបានលទ្ធផល
  6. កុំចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅរកគោលដៅ ត្រូវព្យាយាមដឹកនាំផ្លូវឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ
  7. កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតជាសេដ្ឋី អ្នកមានឆាប់ មនុស្សជោគជ័យ ពេលកំពុងសម្ភាស
  8. កុំមានមោទនភាពថាខ្លួនមានសមត្ថភាព ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការងារបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
  9. មានសមត្ថភាពមិនប្រាកដថាមានឪកាសការងារ ប្រសិនបេីអាកប្បកិរិយាមិនសមស្រប 

Comments

Unknown said…
This is kind of reading that really moves you. It's vibrant and so dynamic. Refresh our soul.Case study is one of different assignments every understudy needs to complete in a correct route before due date. No one knows for without question how to not get crippled and overwhelmed with the monstrous measure of new subjects and overpowering assignments. Nevertheless, there is no inspiration to get angry. You by and large have Custom Essay Writing Service that can disentangle your academic troubles.
vannak2 said…
Thanks for the good knowledge you share.

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

សុភាសិតខ្មែរ