គំនិតគួរសិក្សាពីលោក Donald J. Trump


គំនិតគួរសិក្សាពីលោក Donald J. Trump
1. ប្រសិនបើអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិក ការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួល។
2. ការស្វែងរកមនុស្សដែលត្រូវជាមួយប្រភេទអាជីវកម្ម អ្នកនឹងមានបញ្ហាតិចតួចបំផុតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខ។
3. មនុស្សដែលមានការច្នៃប្រឌិត កម្រត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដ៏ទៃ ពួកគេមានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងខ្លួនដែលអាចធ្វើឪ្យពុំមានភាពធុញទ្រាន់។ 
Lessons Learned from Donald J. Trump
1. If you are careful when finding employees, management becomes a lot easier.
2. Finding people who suit your business style and you'll have fewer problems to deal with as time goes on.
3. Creative people rarely need to be motivated - they have their own inner drive that refuses to be bored.

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?