គំនិតគួរសិក្សាពីលោក Donald J. Trump


គំនិតគួរសិក្សាពីលោក Donald J. Trump
1. ប្រសិនបើអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិក ការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួល។
2. ការស្វែងរកមនុស្សដែលត្រូវជាមួយប្រភេទអាជីវកម្ម អ្នកនឹងមានបញ្ហាតិចតួចបំផុតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខ។
3. មនុស្សដែលមានការច្នៃប្រឌិត កម្រត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដ៏ទៃ ពួកគេមានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងខ្លួនដែលអាចធ្វើឪ្យពុំមានភាពធុញទ្រាន់។ 
Lessons Learned from Donald J. Trump
1. If you are careful when finding employees, management becomes a lot easier.
2. Finding people who suit your business style and you'll have fewer problems to deal with as time goes on.
3. Creative people rarely need to be motivated - they have their own inner drive that refuses to be bored.

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ