កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ នៃស្ថាប័នអប់រំអុិនធីសុីគ្រុប ២០១២-២០១៦

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ