ជីវិតគឺប្រៀបដូចជាការជិះកង់


ជីវិតគឺប្រៀបដូចជាការជិះកង់ ដើម្បីទប់លំនឹងបានអ្នកត្រូវតែធាក់វាទៅមុខជានិច្ច។ 
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. - Albert Einstein 

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ