4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត


ដើម្បីឱ្យការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតអ្នកចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយនូវសំនួរចំនួន៤ដូចខាងក្រោម៖
  1. តើខ្ញុំទទួលបានពត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយរឺនៅ? "Do I have enough information to make a decision?"
  2. តើអាចនឹងមានផលអាក្រក់អ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះ? "What would be the worth possible result if I make that decision?"
  3. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមនៅពេលនេះមែនទេ? "Do I need to make a decision at this time?"
  4. តើខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការសម្រេចចិត្តល្អឥតខ្ចោះមែនទេ? "Am I the best person to make the decision?"

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?