ភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកធម្មតានិងបុគ្គលិកឆ្នើម


បុគ្គលិកធម្មតា (Average Employee)
1. មកធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែ (Come to work just for the paycheck)
2. គ្មានបំណងប្រាថ្នាចង់រៀនអ្វីដែលថ្មី (No desire to learn new things)
3. មិនដែលអានសៀវភៅ (Don’t read)
4. ប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរ (Resist change)
5. មិនធ្វើផែនការ (Don’t plan)
6. មានការស្តីបន្ទោស (Blame)
7. មិនធ្លាប់ចែករំលែកគំនិតថ្មីៗ (Never contribute new ideas)
8. មិនមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណ (Poor health habits)
9. ចូលចិត្តការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា (Love wasting time)
បុគ្គលិកឆ្នើម (Great Employee)
1. ចូលចិត្តធ្វើការឱ្យបានល្អប្រសើរ (Love doing the great work)
2. ជាអ្នកបន្តការរៀនរហូត (Constant learners)
3. អានសៀវភៅជាប្រចាំ (Read regularly)
4. ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ (Embrace change)
5. រៀបចំផែនការសម្រាប់ជោគជ័យ (Plan for success)
6. មានទំនួលខុសត្រូវ (Take responsibility)
7. ចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗ (Sharing new ideas)
8. មានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំ (Great health habit)
9. ស្អប់ខ្ពើមការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា (Hate wasting time)


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ