មេរៀនជីវិត "សេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺភាពមិនលោភលន់"

https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1995740577407064/

បុគ្គលម្នាក់ៗមានឱកាសជោគជ័យផ្សេងៗគ្នា នៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា និងទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសមានសេចក្តីសុខនិងទុក្ខផ្សេងៗគ្នា។ 
ចូរអ្នកកុំតូចចិត្តនឹងព្រេងវាសនារបស់អ្នក កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់អ្នក កុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដ៏ទៃ កុំឈឺចាប់ជាមួយវត្ថុដែលអ្នកមិនទាន់មាន និងកុំត្រេកត្រអាលជាមួយវត្ថុក្រៅខ្លួន

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរាជ័យពេលសម្ភាសការងារ?

តើបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

៤ ជម្រើសនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ / 4 alternative marketing strategies

តើកក្តាអ្វីខ្លះនាំឱ្យអ្នកក្លាហានគួនអុីទទួលបរាជ័យ?

អតិថិជនមិនទិញផលិតផលអ្នកទេ គឹទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផលអ្នក