មេរៀនជីវិត "សេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺភាពមិនលោភលន់"

https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1995740577407064/

បុគ្គលម្នាក់ៗមានឱកាសជោគជ័យផ្សេងៗគ្នា នៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា និងទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសមានសេចក្តីសុខនិងទុក្ខផ្សេងៗគ្នា។ 
ចូរអ្នកកុំតូចចិត្តនឹងព្រេងវាសនារបស់អ្នក កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់អ្នក កុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដ៏ទៃ កុំឈឺចាប់ជាមួយវត្ថុដែលអ្នកមិនទាន់មាន និងកុំត្រេកត្រអាលជាមួយវត្ថុក្រៅខ្លួន

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ