មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ ប្រសិនបើអ្នកយកពេជ្រកុំភ្លេចមាស ពីព្រោះមានតែមាសប៉ុណ្ណោះអាចស្រោបពេជ្របាន។ 
Old friends are gold.. new friends are diamonds.. if you get diamonds, don’t forget gold because only gold can hold a diamond. 


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ