សុភមង្គលនៃជីវិតរបស់អ្នក អាស្រ័យលើរបៀបនៃការគិតរបស់អ្នក


  1. សុភមង្គលនៃជីវិតរបស់អ្នក អាស្រ័យលើរបៀបនៃការគិតរបស់អ្នក។ The happiness of your life depends on the way of your thoughts. 
  2. ប្រសិនបើអ្នកអាចរក្សាភាពវិជ្ជមាន ក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមាន អ្នកគឺជាអ្នកឈ្នះ។ If you can stay positive in a negative situation, you are a WINNER. 
  3. គ្មានថ្នាំពុលអាចសំលាប់អ្នកគិតវិជ្ជមាន ហើយគ្មានឱសថណាអាចសង្គ្រោះអ្នកគិតមិនល្អបានដែរ។ No poison can kill a positive thinker, and no medicine can save a negative thinker.

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?