សុភមង្គលនៃជីវិតរបស់អ្នក អាស្រ័យលើរបៀបនៃការគិតរបស់អ្នក


  1. សុភមង្គលនៃជីវិតរបស់អ្នក អាស្រ័យលើរបៀបនៃការគិតរបស់អ្នក។ The happiness of your life depends on the way of your thoughts. 
  2. ប្រសិនបើអ្នកអាចរក្សាភាពវិជ្ជមាន ក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមាន អ្នកគឺជាអ្នកឈ្នះ។ If you can stay positive in a negative situation, you are a WINNER. 
  3. គ្មានថ្នាំពុលអាចសំលាប់អ្នកគិតវិជ្ជមាន ហើយគ្មានឱសថណាអាចសង្គ្រោះអ្នកគិតមិនល្អបានដែរ។ No poison can kill a positive thinker, and no medicine can save a negative thinker.

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ