ចូរកុំទប់ខ្យល់ ត្រូវទប់ខ្លួនឯង

ចូរកុំទប់ខ្យល់ ត្រូវទប់ខ្លួនឯង
Don’t calm the storm, calm yourself.


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ