អត្តចរិតសំខាន់ជាងយុទ្ធសាស្ត្រ

  1. មនុស្សទីមួយដែលអ្នកត្រូវដឹកនាំគឺខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ អ្នកមានសិទ្ធិដឹកនាំអ្នកដទៃនៅពេលពួកគេឃើញអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកបានល្អ។ The first person you have to lead is you, you earn the right to lead others when they see you lead your own life well.
  2. ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ អត្តចរិតសំខាន់ជាងយុទ្ធសាស្ត្រ។ In leadership, the character is more important than strategy.
  3. ជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកដែលមានអត្តចរិតល្អ បន្ទាប់មកបណ្តុះបណ្តាលជំនាញតាមក្រោយ។ Select character then train the skill.
  4. គន្លឹះនៃការដឹកនាំប្រកបដោយជោគជ័យ គឺឥទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំ មិនមែនជាអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំទេ។ The key to successful leadership is influence, not authority. 
[We Love, We Care, We Share]

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

គុណតម្លៃទាំង៩របស់នាយក/នាយិកាសាលា

គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា

How to Improve Your School

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

តើបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

The 6 habits of highly effective school leadership

បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបានល្អពួកគេនឹងចាកចេញ ប៉ុន្តែថែរក្សាបុគ្គលិកឱ្យល្អពួកគេមិនចង់ទៅ (Train Vs.Treat )