យុទ្ធសាស្រ្ត Vs វប្បធម៌


មានយុទ្ធសាស្រ្តល្អមិនប្រកដថាជោគជ័យ ប្រសិនបើមិនមានវប្បធម៌ល្អ។ 
វប្បធម៌អវិជ្ជមានរបស់ស្ថាប័ន អាចបំផ្លាញផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបានគ្រប់ពេល។ 

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ