គុណតម្លៃទាំង៩របស់នាយក/នាយិកាសាលា

  1. ជឿទុកចិត្តនិងការពារលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូរបស់អ្នក (trust and protect your teachers)
  2. បន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅថ្នាក់រៀន (stay connected to the classroom)
  3. កសាងអ្នកអប់រំបន្ត (build up your educators)
  4. យកគ្រូបង្រៀនជាខ្នងបង្អែក (have teachers' backs)
  5. កុំបង្កើតបក្សពួក (don't play favorites)
  6. ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវិន័យ (hold the line on discipline)
  7. គោរពពេលវេលារបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ (respect teachers' time)
  8. អាចជួបពិភាក្សាបានគ្រប់ពេល (be accessible)
  9. មានការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា (have high expectations for all)
[We Love, We Care, We Share]

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ