ខ្ញុំបាន​ត្រៀមខ្លួន​រួច​ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

គោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩របស់លោក ឃឹម ផុន
1. ថែរក្សាសុខភាពឱ្យកាន់តែរឹងមាំ
2. ផ្តល់សេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជូនគ្រួសារបន្ថែមទៀត
3. ជំរុញឱ្យមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការងារបច្ចុប្បន្ន
4. បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ
5. ចូលរួមការងារសង្គមឱ្យបានកាន់តែច្រើន
6. បន្ថែមការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
[We Love, We Care, We Share]


Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?