ខ្ញុំបាន​ត្រៀមខ្លួន​រួច​ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

គោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩របស់លោក ឃឹម ផុន
1. ថែរក្សាសុខភាពឱ្យកាន់តែរឹងមាំ
2. ផ្តល់សេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជូនគ្រួសារបន្ថែមទៀត
3. ជំរុញឱ្យមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការងារបច្ចុប្បន្ន
4. បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ
5. ចូលរួមការងារសង្គមឱ្យបានកាន់តែច្រើន
6. បន្ថែមការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរាជ័យពេលសម្ភាសការងារ?

តើបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

៤ ជម្រើសនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ / 4 alternative marketing strategies

តើកក្តាអ្វីខ្លះនាំឱ្យអ្នកក្លាហានគួនអុីទទួលបរាជ័យ?

អតិថិជនមិនទិញផលិតផលអ្នកទេ គឹទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផលអ្នក