រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា

ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយរីកចម្រើនទៅបាន អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្កលិក ការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងការចូលរួមចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កំពូល លុះពេលក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យ គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនិយាយបានថា ក្រុមហ៊ុនជោគជ័យដោយសារតែខ្ញុំម្នាក់បានឡើយគឺដោយសារយើងទាំងអស់គ្នា។ 
  • ដើម្បីចង់បង្ហាញដល់ថៅកែឱ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួន និងផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត បុគ្កលិកនិយាយថាបើខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញ ពាក្យនេះស្តាប់ហើយធ្វើឱ្យថៅកែពេញចិត្តខ្លាំង ប៉ុន្តែក្រោយពេលបុគ្គលិកចាកចេញ ថៅកែទទួលរងនូវការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង។ 
  • ការរំពឹងទុករបស់ថៅកែគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ហើយត្រូវមានការស្រឡាញ់និងថែរក្សាក្រុមហ៊ុនឱ្យដូចជារបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែការរំពឹងទាំងនោះមិនទទួលបានផលវិជ្ជមាន១០០%ឡើយ
ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម៖
  1. ពិភាក្សាគ្នាដោយបង្ហាញអំពីគោលដៅ និងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ខ្លួន
  2. ផ្តល់កម្លាំងចិត្តឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមគ្នា 
  3. ចូលរួមដោះស្រាយ និងអនុវត្តការងារក្នុងភាពជាម្ចាស់ និងឈរលើគោលការណ៍រួម
  4. ចែករំលែកសេចក្តីសុខឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបែបរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា
  5. ហ៊ានទទួលយកលទ្ធផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដោយបង្ហាញអំពីទំនួលខុសត្រូវរួមគ្នា

Comments

Popular Posts