អ្នកដើរតាម មិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររហូតទេ

  1. អ្នកដើរតាម មិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររហូតទេ។ Your follower is not always your fan. 
  2. ប្រសិនបើអ្នកអស់កម្លាំងចូររកកន្លែងសម្រាកកុំបោះបង់។ If you get tired, learn to rest not to quit.  
  3. អ្វីដែលអស្ចារ្យមិនដែលបានមកពីកន្លែងដែលងាយស្រួលឡើយ។ Great things never came from comfort zones.
  4. កុំព្រងើយកន្តើយនឹងសក្តានុពលរបស់អ្នក។ Don't ignore your own potential.


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ