ការបង្កើតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្រ្តនិងការប្រកួតបំណិននិយាយដោយផ្អែកលើគំនិតច្នៃប្រឌិត កម្រិតបឋមសិក្សា


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ