កុំ៥យ៉ាងធ្វើឱ្យអ្នកគិតត្រូវ និងធ្វើត្រូវ

1. កុំជឿលើគេច្រើនជាងជឿលើខ្លួនឯង
2. កុំទុកចិត្តលើគេច្រើនជាងទុកចិត្តលើខ្លួនឯង
3. កុំសង្ឃឹមលើគេច្រើនជាងសង្ឃឹមលើខ្លួនឯង
4.  កុំដើរតាមផ្លូវគេច្រើនជាងដើរតាមផ្លូវខ្លួនឯង
5. កុំស្តាប់ឪពុកម្តាយគេច្រើនជាងស្តាប់ឪពុកម្តាយខ្លួនឯង

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)