ការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខ

[English Below]

សួស្តីអ្នកស្រឡាញ់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំងអស់!

សមិទ្ធិផលរបស់យើងនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនបើគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកគាំទ្រផ្សេងទៀត។

ដើម្បីឱ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខ និងមានភាពរីកចម្រើន យើងនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ យើងនឹងបន្តផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រផ្នែកអប់រំ និងផ្តល់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្ថែមទៀត។ ការរៀបចំនេះ វានឹងធ្វើឱ្យសាលារៀនរបស់យើងមានលក្ខណៈពិេសស និងរឹងមាំ។

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាសមាជិកគ្រួសារ NTC របស់យើង។

Dear SPS Lovers, 

Our accomplishments would not have been possible without the heartfelt commitment and unified effort of our dedicated management teams, teachers, and support staff. 

For survival and growth, we will keep our focus on doing what’s right for online learning. We will continue to provide more educational support services and the quality of online teaching and learning. It will make our school different and strong.

Thank you for being part of our NTC family.  


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)