៤ ជម្រើសនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ / 4 alternative marketing strategies

  1. ការជ្រៀតចូលទីផ្សារ (Market Penetration) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។
  2. ការអភិវឌ្ឍផលិតផល (Product Development) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។
  3. ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ (Market Development) - តម្រូវឱ្យទទួលយកផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ហើយលក់វានៅទីផ្សារថ្មី។
  4. ការធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នា (Diversification) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីនិងដាក់វាចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីក្នុងពេលតែមួយ។ យុទ្ធសាស្រ្តធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ពីព្រោះអាជីវកម្មនេះកំពុងតែពង្រីកចេញក្រៅពីសកម្មភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មាន។ 

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ