៤ ប្រភេទនៃលក្ខណៈផលិតផល / Product Portfolio Analysis

  1. ផលិតផល (Dogs) ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) និងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share)
  2. ផលិតផល (Question Marks) ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share)
  3. ផលិតផល (Stars) ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market share)
  4. ផលិតផល (Cash Cows) ជាប្រភេតផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth)

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ