ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធអប់រំ / Internal Efficiency of Education System

ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវបានវាស់វែងដោយសូចនាករចំនួន៣គឺ៖

1.     អត្រានៃការឡើងថ្នាក់របស់សិស្ស (Promotion Rate)

2.     អត្រានៃការត្រួតថ្នាក់របស់សិស្ស (Repetition Rate)

3.     អត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស (Dropout Rate)
Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ