គោលបំណងរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង / Purposes of Organizational Structure


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ