ដំណាក់កាលអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត / Strategic Plan Implementation Stages


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ