ការប្រើប្រាស់ SWOT MATRIX ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ / Using the SWOT matrix to develop strategies


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ