ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកដឹកនាំ/Managers Vs. Leaders

Comments

Sokchea Hem said…
So a manager is similar to a boss, isn't he, sir?