លក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំ

 1. ហ៊ានសម្រេចចិត្ត
 2. ហ៊ានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ
 3. ចេះបំផុសគំនិត
 4. ចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ
 5. ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង
 6. ចេះបញ្ចុះបញ្ចូល
 7. ចេះស្វែងរកដំបូន្មាន
 8. បន្តការសិក្សារហូត
 9. ជឿលើសភាវគតិរបស់ខ្លួន
 10. ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់
 11. ធ្វើឱ្យច្រើនជាងនិយាយ
 12. ចេះបន្ទាបខ្លួន 


Comments

Popular Posts