លក្ខណៈពិសេសនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

 1. ហ៊ានសម្រេចចិត្ត
 2. ហ៊ានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ
 3. ចេះបំផុសគំនិត
 4. ចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ
 5. ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង
 6. ចេះបញ្ចុះបញ្ចូល
 7. ចេះស្វែងរកដំបូន្មាន
 8. បន្តការសិក្សារហូត
 9. ជឿលើសភាវគតិរបស់ខ្លួន
 10. ស្គាល់ខ្លួនឯងឱ្យច្បាស់
 11. ធ្វើឱ្យច្រើនជាងនិយាយ
 12. ចេះបន្ទាបខ្លួន 


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)