គុណតម្លៃស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នក មិននៅលើការគិតរបស់អ្នកដទៃទេ

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ