ពេលជួបទុក្ខ ត្រូវតែរឹងមាំ ភាពទន់ជ្រាយគឺជាគ្រោះComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ