ចូរអ្នកកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅអ្នកដទៃ ពីព្រោះការប្រៀបធៀបគ្មានទីបញ្ចប់ទេ

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ