សូម្បីតែក្ដីស្រមៃតូចមួយក៏គ្មានផង តើអ្នកខំតស៊ូដើម្បីអ្វី?Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ