កូនអាចគ្មានទ្រព្យ ប៉ុន្តែមិនអាចគ្មានការអប់រំទេ

គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិចែកឱ្យកូន មិនមែនជាកំហុសរបស់ឪពុកម្តាយឡើយ ប៉ុន្តែកូនគ្មានការអប់រំល្អគឺជារឿងដែលគួរឱ្យសោកស្តាយបំផុត។ Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ