បើសម្រេចចិត្តឈានទៅមុខហើយ ចូរអ្នកកុំស្តាយក្រោយ មានតែខ្លួនឯងទេដែលអាចសម្រេចក្តីស្រមៃបានComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ